Bygga broar- websida

Allmänt: Uppgiften är att konstruera en websida om olika brotyper och är en tillämpning av fysik och teknik. För att kunna skriva denna websida krävs även kunskap och förståelse om hur en bros hållfasthet påverkas av brokonstruktion och är därför lämplig att kombinera med fysik och teknik. Den även kombineras med bild, då eleverna får sätta sig in i varför olika broar upplevs som estetiska. Uppgiften finns också under Språk/faktatext, NO och Praktiskt/estetiska ämnen med lite olika vinklingar.

Ämnen: Teknik, fysik, kemi, matematik, svenska, engelska, bild.

Uppgift: Eleven ska göra en litteratursökning över olika typer av brokonstruktioner och vilka deras för och nackdelar är. Denna litteraturstudie ska sedan mynna ut i en websida om olika brotyper, vars syfte är att fungera som en samlande sida om många olika typer av broar.

Genomförande: Uppgiften kan göras enskilt eller i grupp.

Utförande: Eleverna göra en litteratursökning över de vanligaste konstruktionstyperna hos broar. I genomgången ska de ha med brotyp, exempel på broar byggda med denna konstruktion, var den används och för vem/vad, för och nackdelar med brokonstruktionen, materialval för respektive brotyp, koppling mellan brons konstruktion och dess hållfasthet.

Fördjupning/utvidgning: Det finns goda möjligheter att utvidga uppgiften för en särskilt begåvad elev. Teorier inom elektrokemi, hållfasthetsberäkningar och materiallära finns utvidgat på gymnasiet och universitet. Matematik som innefattar t.ex. trigonometriska beräkningar.

Andra alternativ

Websida: Litteraturuppgiften presenteras som en websida, men den kan också kombineras med en websida som beskriver utveckling under den experimentella delen att bygga en egen bro som finns beskriven under NO/bygga broar. Denna websida kan även skrivas engelska och kan då användas som betygsunderlag även i detta ämnen.

Tävling: Uppgiften kan också formuleras som en arkitekttävling och användas i ämnet bild.

Hållbar utveckling: Vinkla uppgiften åt ekologisk hållbarhet, dvs. ha den som en del av ett arbetsområde kring val av ekologiskt hållbara material och hur detta kommer att ha betydelse för den enskilda individen men även i större sammanhang. I språk kan då uppgiften formuleras som att skriva en tidningsartikel eller debattartikel kring hur man i konstruktion av olika samhällsnödvändiga funktioner ska använda hållbara material.