Bygga broar- faktatext eller debattartikel

Allmänt: Uppgiften är att skriva en faktatext om olika brotyper och är en tillämpning av fysik och teknik. För att kunna skriva denna faktatext krävs även kunskap och förståelse om hur en bros hållfasthet påverkas av brokonstruktion och är därför lämplig att kombinera med fysik och teknik. Den även kombineras med bild, då eleverna får sätta sig in i varför olika broar upplevs som estetiska. Uppgiften finns också under NO och Praktiskt/estetiska ämnen med lite olika vinklingar.

Ämnen: Teknik, fysik, kemi, matematik, svenska, engelska, bild.

Uppgift: Eleven ska göra en litteratursökning över olika typer av brokonstruktioner och vilka deras för och nackdelar är. Denna litteraturstudie ska sedan mynna ut i en faktatext om olika brotyper eller som en artikel i en tidskrift.

Genomförande: Uppgiften kan göras enskilt eller i grupp.

Utförande: Eleverna göra en litteratursökning över de vanligaste konstruktionstyperna hos broar. I genomgången ska de ha med brotyp, exempel på broar byggda med denna konstruktion, var den används och för vem/vad, för och nackdelar med brokonstruktionen, materialval för respektive brotyp, koppling mellan brons konstruktion och dess hållfasthet.

Fördjupning/utvidgning: Det finns goda möjligheter att utvidga uppgiften för en särskilt begåvad elev. Teorier inom elektrokemi, hållfasthetsberäkningar och materiallära finns utvidgat på gymnasiet och universitet. Matematik som innefattar t.ex. trigonometriska beräkningar.

Andra alternativ

Rapport: Litteraturuppgiften är en självklart en skriven skriven rapport, men den experimentella delen kan också göras som en vetenskaplig rapport enligt mallen för en laborationsrapport. Den experimentella delen beskrivs under NO/bygga broar, men kan också användas i svenska som en vetenskaplig rapport. Denna rapport kan även skrivas engelska och kan då användas som betygsunderlag även i detta ämnen. En svenskrapport kan också kombineras med ett ”abstract” på engelska.

Delar av uppgiften: Självklart kan man välja att endast göra litteraturstudien, eller enbart den experimentella delen. Detta beror på vad du vill uppnå och vad elevens intresseområde är. Om detta är ett sätt att få eleven att skriva i ämnet svenska genom att ta ett område som intresserar den så används enbart litteraturstudien. Den kan också omformuleras till att eleven ska konstruera en websida med information om olika brotyper, en faktaartikel eller som ett bidrag till en tävling där eleven ska skicka in ett förslag på en bro som ska byggas på ett bestämt ställe i er stad eller kommun. Eleven ska då argumentera utifrån fakta såsom hållfasthet, materialval och etiska aspekter varför just dennes bro ska byggas.

Tävling: Uppgiften kan också formuleras som en arkitekttävling och användas i ämnet bild.

Hållbar utveckling: Vinkla uppgiften åt ekologisk hållbarhet, dvs. ha den som en del av ett arbetsområde kring val av ekologiskt hållbara material och hur detta kommer att ha betydelse för den enskilda individen men även i större sammanhang. I språk kan då uppgiften formuleras som att skriva en tidningsartikel eller debattartikel kring hur man i konstruktion av olika samhällsnödvändiga funktioner ska använda hållbara material.