Hållbar utveckling- debattartikel

Allmänt: 

Enligt ”Gifted education a resource guide for teachers”

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/inclusive/gifted-education.pdf 

är det extra viktigt för en särskilt begåvade elev att en uppgift är personligt meningsfull för att de ska engagera sig och göra den bra. Uppgiften blir mer meningsfull om de inte bara skriver för sig själva eller dig som lärare, utan även i syfte att påverka. Det blir också mer ”på riktigt” om den är tänkt att publiceras.

I denna uppgift ska eleven skriva en debattartikel och skicka in den till en lokaltidning. Eleven ska då välja en produkt som eleven använder sig av i sin vardag och som inte håller måttet vad gäller att ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är ett begrepp som finns i kunskapskraven för årskurs 9 i biologi, fysik, kemi, geografi och hemkunskap. I alla dessa ämnen ska alltså eleven föra resonemang och förstå begreppet hållbar utveckling. Det finns därför goda möjligheter att skriv en debattartikel där eleven kan visa sina kunskaper om hållbar utveckling i alla dessa ämnen samtidigt, förutom svenska.

Avsikten är alltså att eleven ska sätta sig in i och förstå vad hållbar utveckling är och kunna visa detta kunskapskrav i ämnena geografi, biologi, fysik, kemi och hemkunskap, genom att ta reda på de punkter som finns nedan. När de gjort detta ska de visa vad de kan genom att skriva en debattartikel och skicka in den till en lokal tidning.

Ämnen: hemkunskap, kemi, biologi, fysik, geografi, svenska, engelska

Uppgift: Eleven ska skriva en debattartikel och skicka in den till en lokaltidning.

De första punkterna som finns beskrivna under rapportskrivandet lämnas inte in utan blir ett underlag för eleven så att den kan skriva en debattartikel med syfte att kunna skicka in den till en lokaltidning. Förslagen som eleven tar fram bör då vara direkt kopplade till hur det fungerar i dennes stad/kommun.

Några länkar om FN’s 17 Global mål för att nå hållbar utveckling är:

http://www.globalamalen.se/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Internationellt-samarbete-/globalamalen/

Dessa kan man använda för att tillsammans med eleverna förstå vad som avses med hållbar utveckling. Att greppa över alla och att i en uppgift lösa t.ex. världens fattigdoms problem känns tungt att lägga på elevernas axlar.

Då eleverna ska skriva en uppsats eller debattartikel eller skapa en websida. kan uppgiften även testa av kunskaperna i svenska och/eller engelska.

Genomförande: Den första delen av uppgiften blir att förstå vad hållbar utveckling är, detta kan eleven göra enskilt och/eller i diskussion med andra elever i de ämnen där hållbar utveckling är ett kunskapskrav. Denna del kräver också att läraren är en aktiv resurs.

Utförande:

Eleverna ska först förstå vad hållbar utveckling är genom att ta reda på följande:

  1. Vad avses med hållbar utveckling?
  2. Vad är skillnaden mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling? Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt.
  3. Välja några (t.ex. 2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt. De olika ämnena har olika vinklingar på vad som ska vara med när eleverna beskriver sin kunskap om hållbar utveckling. För att få med dessa särarter bör eleven för kemi ha med hur den ekologiska hållbara utvecklingen kan kopplas ihop med kemiska modeller, t.ex. vad bildas vid utsläpp (kemiska formler), för kemi och biologi bör de diskutera den förstärkta växthuseffekten. För fysik bör eleven även ha med hur själva tekniken påverkar den hållbara utvecklingen.
  4. Eleven ska diskutera hur man kan ändra så att dessa produkter antingen blir mer ekologiskt och ekonomiskt hållbara, alternativt hur de kan ersätta produkterna med någon annan som är mer hållbar.
  5. Hur påverkar deras val av produkter den sociala hållbara utvecklingen?
  6. I en diskussion med andra elever kan de diskutera hur de tillsammans kan påverka samhället och beteenden hos andra konsumenter så att deras handlande blir mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Efter att eleven gjort detta ska den skriva en debattartikel där eleven väljer en produkt som påverkar den hållbara utvecklingen negativt och som eleven vill förändra användandet av.

Andra Alternativ

Websida: Flera elever tillsammans kan skapa en hemsida med informationen ovan, istället för att skriva den som en rapport.

Rapport: Se under NO eller SO eller praktiskt estetiska/hållbar utveckling 1