Särskilt begåvade- intervju

Enligt Gifted education: A resources guide for teachers 2006/2007 skriven av Ministry of Education i British Colombia, så är det svårt för särskilt begåvade elever att känna igen sig hos andra människor. Det kan då hjälpa dem att få förebilder och känna sig mindre isolerade genom att göra arbeten om kända särskilt begåvade människor eller att intervjua andra särskilt begåvade människor. Om de ska göra en intervju behöver de veta vem de ska intervjua. Det kan vara en släkting eller om en känd person som de läst om, och som de kan kontakta och be att få intervjua. Syftet med intervjun är att de ska få kunskap om t.ex. den andra personens personlighet, bakgrund, motivation, svårigheter och framgångar. Om du vill ha mer bakgrund till vikten av att särskilt begåvade elever ska kunna få en förebild och känna samhörighet så kan du läsa ”Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan” av Roland S Persson. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

De kan också ställa frågor med avsikt att få stöd och hjälp i det egna karriärvalet och vad eleven särskilt bör tänka på i skolan, för att slippa gå på en del bakslag som är vanliga att särskilt begåvade elever stöter på. Detta kan t.ex. vara studietekniktips.

Om eleven istället för en intervju gör ett litteraturarbete om en eller flera kända särskilt begåvade personer är det svårare att få tips riktade till den egna personen. Syftet med litteraturstudien bör då vara tydligt.

Uppgift: Gör en intervju med en särskilt begåvad person. Det kan vara en känd person eller en annan person som du känner till. Ta reda på hur de vet att de är särskilt begåvade, vad de gör idag, deras utbildningsbakgrund, hur det fungerade i skolan för dem. Vad deras motivation är. Vilka svårigheter/framgångar de har stött på. Hur de hanterar sin särskilda begåvning i arbetslivet. Innan eleverna genomför intervjun ska de visa vilka frågor de kommer att ställa så du kan hjälpa dem och stötta dem i att våga ställa frågor som blir utvecklande för dem själva och som kan vara till hjälp för dem i skolan och det kommande arbetslivet.

Om eleven istället för en intervju ska göra en litteraturstudie om en specifik känd särskilt begåvad person kan samma typ av frågeställningar som vid intervjun användas.

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/inclusive/gifted-education.pdf