Hållbar utveckling- hemkunskap

Allmänt: Hållbar utveckling är ett begrepp som finns i kunskapskraven för årskurs 9 i biologi, fysik, kemi, geografi och hemkunskap. I alla dessa ämnen ska alltså eleven föra resonemang och förstå begreppet hållbar utveckling. Det finns därför goda möjligheter att göra ett projekt där eleven kan visa sina kunskaper om hållbar utveckling i alla dessa ämnen samtidigt. Introduktionen till projektet bör vara på en övergripande nivå och syfta till att ge eleven en förståelse för vad hållbar utveckling är. Det räcker att göra det i ett ämne, därefter kan de olika infallsvinklarna som finns i olika ämnen belysas. I kunskapskraven för de olika ämnena står:

Hemkunskap

.. konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

Kemi

…resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling

Biologi

…resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Fysik

..resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

Geografi

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för […..] underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in

 

Ämnen: hemkunskap, kemi, biologi, fysik, geografi, svenska, engelska

Uppgift: Detta är en teoretisk uppgift, där eleven ska förstå vad som menas med hållbar utveckling. Förstå vad ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling är och använda denna kunskap för att själv kunna ta ställning.

Några länkar om FN’s 17 Global mål för att nå hållbar utveckling är:

http://www.globalamalen.se/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Internationellt-samarbete-/globalamalen/

Dessa kan man använda för att tillsammans med eleverna förstå vad som avses med hållbar utveckling. Att greppa över alla och att i en uppgift lösa t.ex. världens fattigdoms problem känns tungt att lägga på elevernas axlar.

Då eleverna ska skriva en uppsats eller debattartikel eller skapa en websida. kan uppgiften även testa av kunskaperna i svenska och/eller engelska.

Genomförande: Beroende på om eleverna ska skriva en rapport eller t.ex. skapa en hemsida genomförs uppgiften enskilt eller i grupp. Oavsett hur uppgiften genomförs är det viktigt  med diskussioner mellan elever eller mellan dig som lärare och elev.

Utförande:

Eleverna ska skriva en rapport och i denna ska det finnas med:

  1. Vad avses med hållbar utveckling?
  2. Vad är skillnaden mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling? Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt.
  3. Välja några (t.ex. 2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt. De olika ämnena har olika vinklingar på vad som ska vara med när eleverna beskriver sin kunskap om hållbar utveckling. För att få med dessa särarter bör eleven för kemi ha med hur den ekologiska hållbara utvecklingen kan kopplas ihop med kemiska modeller, t.ex. vad bildas vid utsläpp (kemiska formler), för kemi och biologi bör de diskutera den förstärkta växthuseffekten. För fysik bör eleven även ha med hur själva tekniken påverkar den hållbara utvecklingen.
  4. Eleven ska diskutera hur man kan ändra så att dessa produkter antingen blir mer ekologiskt och ekonomiskt hållbara, alternativt hur de kan ersätta produkterna med någon annan som är mer hållbar.
  5. Hur påverkar deras val av produkter den sociala hållbara utvecklingen?
  6. I en diskussion med andra elever kan de diskutera hur de tillsammans kan påverka samhället och beteenden hos andra konsumenter så att deras handlande blir mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

 

Andra Alternativ

Websida: Flera elever tillsammans kan skapa en hemsida med informationen ovan, istället för att skriva den som en rapport.

Debattartikel: De första punkterna som finns beskrivna under rapportskrivandet lämnas inte in utan blir ett underlag för eleven så att den kan skriva en debattartikel med syfte att kunna skicka in den till en lokaltidning. Förslagen som eleven tar fram bör då vara direkt kopplade till hur det fungerar i dennes stad/kommun. Enligt ”Gifted education a resource guide for teachers”

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/inclusive/gifted-education.pdf 

är det extra viktigt för en särskilt begåvade elev att en uppgift är personligt meningsfull för att de ska engagera sig och göra den bra. Uppgiften blir mer meningsfull om de inte bara skriver för sig själva eller dig som lärare, utan även i syfte att påverka. Det blir också mer ”på riktigt” om den är tänkt att publiceras.